www.Elena.bg – Your guide in Elena MountainsБългарска версияVersion française

The Municipality
Population
Infrastructure
Economy and agriculture
Projects and programs (bg)
Health and social services
Education (bg)
Culture and medias (bg)
Sport and tourism
Museum
History (bg)
Guide (bg)
Real estate (bg)
Search

Projects and programs

Равен шанс и бъдеще за децата и младежите от невидимия свят” на община Елена

Проекта е пилотен за осем общини в България. Реализира се от община Елена и сдружение за подкрепа на лица с увреждания "Приятели". Основната дейност е създаване на дневен център за деца с ментални увреждания. Проекта е на стойност 190151 евро и е със срок на изпълнение 16 месеца. За целите на проекта общината предоставя безвъзмездно за 10 години триетажна сграда, която ще бъде преустроена и адаптирана за работа с деца с увреждания. Съпътстващи дейности на проекта са обучения на специализиран персонал.

Училище за всеки

Проекта е насочен към подкрепа на социалната интеграция на деца с увреждания чрез развитие и усъвършенстване на образователни услуги. По-конкретно цели осигуряване на ефективен достъп на деца със СОУ в СОУ "Иван Момчилов"- град Елена. Основните дейности по проекта са: изграждане архитектурно-достъпна среда за интегриране на деца със СОП; изграждане на подкрепяща среда; подобрен капацитет на общинско ниво; повишаване на обществената информираност; Толерантност и приемане на различията. Проекта се реализира от Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ).

Оказване на техническа помощ при реализацията на проект Равен шанс и бъдеще за децата и младежите от невидимия свят” на община Елена”

Проекта се реализира от Обществено сдружение за здраве, Програмен и аналитичен център за европейско право и Медицинско училище "Сейнт Джордж" към Лондонския университет и е на стойност 369000 евро. Основните дейности по проекта са: подготвяне на нормативни документи, указания, програми и планове за действия; изработване на учебни планове за обучение; промяна на нагласите на обществеността по отношение на хората с психично-здравни затруднения.

Създаване на училищен център- „Младежка зона за гражданско образование, личностно развитие и социална интеграция”

Фондация Лале

Сдружение „Гражданско общество”

Сдружение "Гражданско общество"-град Елена получи финансиране от Фондация Лале за реализацията на проекта. Дейностите ще се  реализират в СОУ „Иван Момчилов”- град Елена с помощта и подкрепата на общината, които са партниращи организации. Основните цели са: повишаване знанията, уменията и практическият опит на младите хора в областта на гражданското образование и социалната интеграция; ангажиране на учениците в решаването на местни проблеми. Бюджета на проекта е 7148 лева. Повече информация можете да получите на страницата на Сдружението- sgo.elena.bg или на страницата на проекта- zone.elena.bg.

Пристройка към Дом за деца и младежи с умствена изостаналост- село Илаков рът

Социално инвестиционен фондПроектът се финансира от Социално инвестиционния фонд и е с предварителна стойност за подготовка и изпълнение 237 753 лева. Към съществуващата сграда на Дома ще бъде изградена пристройка, която представлява: кухня, свързана със съществуващата столова и топла връзка със съществуващата сграда. Целите на проекта са: подобряване условията и качеството на живот на децата, създаване на по-добри условия за пълноценни грижи от страна на обслужващия персонал, възможност за увеличаване на капацитета на социалното заведение и броя на работещите.

Изграждане на довеждащ колектор

На 11.02.2004 г. започна доизграждането на главния довеждащ колектор на гр. Елена. Първата копка беше направена в началото на улица „Панайот Хитов", откъдето към централната част на града до кръстовището на сградата на бившия АПК ще бъде изграден на етапи, съобразно финансирането на довеждащия колектор. Крайният срок за завършването на този етап от обекта е 4 октомври 2004 година. Инвеститори са Министерството на околната среда и водите и община Елена, главен изпълнител е „Монимекс" ЕООД -фирмата, спечелила търга от явилите се 12 кандидати; подизпълнители са „Буковец" ЕООД гр. Елена и ЕТ "Леми 99 - Мима Ганчева" Габрово. Строителният надзор се упражнява от ЕТ "НСН-Стефан Стефанов" Велико Търново. още...

Красива България

Проект “Красива България” е инструмент на Програмата за развитие на ПРООН и Министерството на труда и социалната политика за борба с безработицата и подобряване на градската среда. Стратегията е създаването на временни работни места в строителството при обновяване на туристически обекти и забележителности, като по този начин се увеличи привлекателността на традиционните и алтернативни туристически услуги, насърчи туристическата дейност и създадат условия за устойчива заетост и по-добър живот.

Бюджетът на проекта на община Елена за 2004 г. е 278 000 лв., като 50% са предоставени от община Елена, а останалата част от Проект “Красива България”. Строителството се изпълнява от фирми, избрани чрез конкурси по регламент на проект "Красива България" и комисия от представители на националния офис на проекта (НОП)- гр. София, регионален офис за подкрепа на управлението (РОПУ)- гр. В. Търново, представители на община Елена.

Обектите през тази година: благоустрояване и функционално обогатяване на територията, изграждане на подходяща жизнена среда, създаване на равен достъп за граждани с увреждания; Автогара- град Елена- ремонт фасади и покрив; сграда Районен съд-ремонт фасади и покрив; църква “Рождество на Пресвета Богородица”- ремонт църква, камбанария; общинска сграда- площад “Ил. Макариополски”- ремонт фасади и покрив; училище- село Майско- ремонт фасади и покрив; ремонт детски площадки; сграда кметски наместник- село Мийковци- ремонт фасади и покрив.

По-чиста Елена- защо не?

лого 1лого 2лого 3Проектът е финансиран от Министерството на околната среда и водите и е на стойност 10 000 лева. Заложените дейности са: почистване на коритото на река Еленска, залесяване с дълготрайна декоративна растителност, разделно събиране на хартия в сградата на общинската администрация. Като част от проекта бе организиран конкурс за лого на проекта сред децата на града и гражданите избраха трите най-добри рисунки.

Подобряване на градската среда- "Парк Калето"

Проектът е финансиран от Инициатива местно самоуправление. Целта на проекта е подобряването на градската среда и насърчаване и популяризиране на разнообразни форми на гражданско участие. По проекта бе извършено почистване и частично залесяване на парк Калето.

Усъвършенстване на формите на устойчив планински туризъм в околностите на село Дрента

Проектът е финансиран от МОСВ и Националния фонд за опазване на околната среда и е реализиран през 2001 година. Има за цел да подобри формите на екотуризъм и изграждане на туристическа инфраструктура в околностите на село Дрента. По проекта са извършени следните дейности: почистване и маркиране на пешеходни маршрути и маршрути за конна езда; изграждане на навеси, маси, пейки, огнища и кошчета по маршрутите; изграждане на санитарни възли.

Развитие на партньорство между граждани и местна власт в община Елена

Проектът е реализиран със съдействието на Съвета на Европа, финансиран от Ирландското правителство и е реализиран през 2001-2003. Целта на проекта е стимулиране на гражданските инициативи и засилване на гражданското участие в процеса на местно самоуправление. Тази година е договорено удължаване на проекта до края на 2004 година с финансиране от кралство Норвегия.

Провеждане на демонстрационен референдум

През 2002 година е проведен демонстрационен референдум "Да се преустроили общинска сграда на ул. "Ст.михайловски" в гр.Елена в детски отдел на градската библиотека". Повишаване възможностите за пряко гражданско участие в управлението чрез оптимизиране на българското законодателство и практика при провеждане на референдуми; (Сдружение "Болкан Асисит" с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция .за развитие и сътрудничество).

Усъвършенстване и модернизиране формите на екотуризъм в община Елена по маршрут град Елена- село Мийковци- връх "Чумерна"

Проектът е финансиран от МОСВ и Националния фонд за опазване на околната среда, реализиран през 2000 година. Има за цел да подобри туристическата инфраструктура и да създаде условия за развитие на туризъм през зимния период. По проекта са извършени следните дейности: почистване и маркиране на над 45 километра пешеходни маршрути; изграждане и маркиране на пътека за колокрос и ски-бягане; в близост до село Мийковци, по продължение на река Боровищица, бяха изградени места за пикник и къмпингуване, оборудвани с маси, пейки, огнища и кошчета; бяха почистени и изградени нови чешми и кладенчета за вода по маршрутите; в село Мийковци бе изградена ски-писта и монтиран ски-влек.

 


Home | Sitemap | About | Contacts | Feedback | Advertisement | License agreement

© 2004-2011 Eng. Svetoslav Mihaylov

 

Links: DanySto Info | Elena Mountains